Follow

Hmm, op zondag een mail gestuurd naar een klantenservice. Vandaag een "Automatisch antwoord" terug. 🤔😅

@rvansleen Misschien was de automaat een paar dagen met vakantie!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!