Follow

RT @basvansluis@twitter.activitypub.actor
Dat de techniek hapert lijkt mij niet het meest nieuwswaardige feit van de benoeming van de nieuwe GroenLinks-wethouder voor Groningen. Wel dat 20 (!) van de 44 raadsleden tegen de benoeming van @IsabelleDiks@twitter.com hebben gestemd. dvhn.nl/groningen/Techniek-hap

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!