Follow

RT @overlistener
1/ Meneer X was ZZP-er. Of geweest zou ik moeten zeggen, want hij was door de economische crisis van 2008 noodgedwongen gestopt. Zijn laatste opdracht was al een jaar geleden geweest en die had zich ook niet uitbetaald.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!