Follow

RT @danielverlaan
Belangrijke overname in de tech: Zoom koopt Keybase op, het gerenommeerde platform voor versleutelde berichten en documenten.

Zoom wil de encryptietechnologie van Keybase gaan inzetten om veilig videobellen met end-to-end-encryptie mogelijk te maken:

blog.zoom.us/wordpress/2020/05

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!