Follow

RT @privacyfirst
Ter bestrijding van corona in openbare gelegenheden (maar ook scholen en openbaar vervoer) is vooral goede ventilatie cruciaal. Er dreigt nu echter overal surveillance te worden opgetuigd, zogenaamd "vrijwillig", "tijdelijk" of "anoniem", maar vooral onnodig en disproportioneel. twitter.com/parool/status/1268

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!