Follow

RT @HGL_JanBeekman
Afgelopen weekend grote illegale dumping sloopafval aan Waterhuizerweg, Haren @GR_Landschap. Veel kenmerkende spullen. De zaak is in onderzoek bij , ruimt op, de belastingbetaler draait hier voor op, u en ik dus. Tips 0900-8844. @boahgl

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!