Follow

RT @ictnieuws
Arda Gerkens leidde in 2008 als Tweede Kamerlid de parlementaire werkgroep ICT-verspilling. In 2014 werd ‘commissie Elias’ ingesteld om problemen rondom ICT-projecten te onderzoeken. Nu ligt er wéér een oproep. "Het is een herhaling van zetten." agconnect.nl/artikel/kamer-moe

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!