Follow

Yo, webdesigners. Als je wilt dat je site (-elementen) een witte achtergrond heeft, definieer dat dan. Gebruikers kunnen de default in hun aanpassen, wat andere resultaten laat zien dan op jouw computer.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!