Follow

RT @FloripasDeLaban
Er is een podcast van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen over autistische kinderen die niet naar school durven. Pedagogen pakken die kinderen vervolgens hardhandig aan en zijn daar trots op. Let op: autisme en kindermishandeling in dit draadje twitter.com/FloripasDeLaban/st

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!