Follow

Jonge kinderen (4-10) die weliswaar buiten zijn, maar alleen maar bezig zijn met Tik Tok op hun eigen(!) telefoon... Ze kunnen zichzelf niet meer vermaken. 😧

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!