Follow

RT @MainavdZwan
Hele foute trend die grote datacentra. Ondermijnt klimaatdoelen en draagvlak. Oplossingen: 1) geen nieuwe centra tot NL op 100% duurzaam energie zit 2) stop vrijstelling energiebelasting grootverbruikers - het beloont slecht gedrag en is ronduit oneerlijk
nrc.nl/nieuws/2020/06/22/datac

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!