Follow

RT @Consumentenbond
Is je lief? 🔒 We hebben een aantal eenvoudig te installeren programma's verzameld, waarmee je zonder veel moeite je online privacy verbetert. Bovendien zijn ze allemaal gratis.

🛡️ Check hier onze aanbevelingen:
➔ consumentenbond.nl/internet-pr

· · Moa · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!