Follow

RT @GronBereikbaar
• Werk jij in de stad Groningen?
• Hoe reis jij dan (het liefst) naar de stad?
• En wat vind je van de bereikbaarheid van Groningen?

Vul onze enquête uiterlijk 23 september in en maak kans op prachtige prijzen!

➡️ groningenbereikbaar.nl/reisged

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!