Follow

Van die taaldingen; op site @oogtv "Populaire berichten" -> "Lichaam in water gevonden" en "Bestuurder om het leven gekomen". Denk niet dat de berichten zo populair zijn.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!