Follow

Bedrijf stuurt e-mail met klanttevredenheidsonderzoek. Eronder staat: "Je ontvangt deze mail omdat de diensten die je bij [verlener] afneemt wijzigen. Het is niet mogelijk om je voor deze mails uit te schrijven omdat wij verplicht zijn deze veranderingen aan je te melden." 🤔

· · Moa · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!