Follow

RT @judithspanjers
De afgelopen negen maanden deed ik voor @FTM_nl en het @brabantsdagblad onderzoek naar jaarrekeningen van alle zorgaanbieders van 1 zorgregio, de regio @gemeentetilburg. Gemeenten komen geld tekort, maar zorgbedrijven houden miljoenen over. twitter.com/FTM_nl/status/1317

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!