Follow

RT @SophieintVeld
Er is gelukkig nog geen wetsvoorstel. Maar misschien kan de Minister eens uitleggen hoe dit plan is aangenomen in de Raad? twitter.com/keesvee/status/132

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!