Follow

RT @gem_groningen
⚠️Let op: De maximumsnelheid op de zuidelijke ringweg, tussen het Vrijheidsplein en het Julianaplein, gaat vanaf woensdagavond 13 januari tijdelijk omlaag naar 50 km per uur. Dit gebeurt om de omwonenden te ontzien. Meer info: bit.ly/35yVTUp

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!