Follow

RT @bitsoffreedom
Hoe dichterbij de verkiezingen komen, hoe meer geld politieke partijen uitgeven aan advertenties op Facebook en Google. Wij maken ons zorgen over de gevolgen voor onze democratie.

bitsoffreedom.nl/2021/02/04/zo

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!