Follow

Ironisch genoeg hebben ze bij de RUG jaren geleden de eigen faciliteiten overgezet naar Gmail-suite....
---
RT @oogtv
RUG waarschuwt voor privacy bij gebruik Google-diensten in online onderwijs : oogtv.nl/2021/03/rug-waarschuw
twitter.com/oogtv/status/13666

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!