Follow

RT @bitsoffreedom
De platforms van techbedrijven waar politieke campagnes en debatten momenteel plaatsvinden, zijn volgens ons ongeschikt voor zulke belangrijke processen. pointer.kro-ncrv.nl/politieke-

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!