Follow

RT @bitsoffreedom
Weten jullie nog? Het kabinet was bezig met een wijziging van de waardoor providers locatiegegevens moesten gaan delen, om de coronacrisis te bestrijden. 1/5

rtlnieuws.nl/tech/artikel/5190

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!