Follow

RT @Sikkom050
De agent die gisteren in de Van Houtenlaan in Groningen in zijn gezicht is gestoken vecht voor zijn leven. Een tweede agent raakte ook gewond. De politie is met man en macht op zoek naar twee verdachten, twee jongemannen. bit.ly/3euaa9S

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!