Follow

RT @arendjanwonink
Hartverscheurend, uit de Buurtkrant Noorderplantsoen. Echt haat aan automobilisten die te hard door woonwijken scheuren. Helemaal als ze doorrijden na een aanrijding. ☹️

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!