Follow

RT @VPROTegenlicht
Laten we overstappen op Signal!

De eerste die zich aanmeldt om zijn Whatsapp-buurtpreventiegroep in te wisselen voor die van Signal krijgt van VPRO Tegenlicht het nieuwe Signal-bord. vpro.nl/programmas/tegenlicht/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!