Follow

RT @ictrecht
Volgens één van de Duitse privacytoezichthouders zou door het gebruik van Mailchimp onrechtmatig e-mailadressen worden doorgegeven buiten de EER. In onze blog van vandaag gaan we dieper in op de uitspraak: hubs.la/H0M6sTn0

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!