Follow

En dan te bedenken dat stadswarmte-aansluitingen vaak toegepast wordt op woningen, waar mensen wonen die het al niet breed hebben.
---
RT @avrotrosradar
Huishoudens die in Nederland van het aardgas gaan en een stadswarmte-aansluiting krijgen, betalen veel meer dan consumenten in andere Europese landen.

radar.avrotros.nl/nieuws/item/
twitter.com/avrotrosradar/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!