Follow

RT @dvhn_nl
Af en toe zijn ze verdrietig en boos over het dierenleed waar ze tegenaan lopen, schrijven medewerkers van de Dierenambulance Groningen op Facebook. In korte tijd vonden ze op de Tjardaweg in Groningen twee ‘moedwillig onthoofde’ knobbelzwanen buff.ly/3fEBDVD

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!