Follow

RT @JeroenBaten
Ik snap dat de betere cryptologie wat te hoog gegrepen is voor de @NOS maar op deze manier help je de samenleving nou niet bepaald. twitter.com/brenno/status/1396

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!