Follow

RT @oogtv
OOG doet onderzoek naar armoede. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig. We zetten een panel op van mensen die te maken hebben met armoede.

Meld je aan op oogtv.nl/panelarmoede. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld twitter.com/ArmoedeIn050/statu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!