Follow

RT @BRWGroningen
In de binnenstad van Groningen zijn we bij Café de drie gezusters aanwezig. Bij werkzaamheden op het dak is brand ontstaan. Uit voorzorg hebben we middel brand gemaakt en twee hoogwerkers opgeroepen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!