Follow

RT @liesbethweusten
Armoede brengt wat los. Heftig zeg, door stress niet voldoende borstvoeding aanmaken en geen geld voor kunstvoeding.. twitter.com/cwbbakker/status/1

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!