Follow

RT @dvhn_nl
Opinie: 'Bedankt voor het meedenken, maar we doen het toch.' Het vertrouwen in de gemeente Groningen is zoek, raad moet in actie komen buff.ly/2SusF5n

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!