Follow

RT @janvlug
Rechtzaak @milieudefensie vs @Shell

"Ook stelde de rechter vast dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor het beschermen van in de hele keten, door de CO2-uitstoot te beperken, inclusief die van zakelijke relaties en afnemers."

milieudefensie.nl/actueel/brea

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!