Follow

Gemiddeld 16,8 lln per docent, ook in Stad. Natuurlijk is het artikel weinig inhoudelijk verder, dus meer valt er niet uit te halen. Vind het bijzonder: ik ken weinig scholen die <20 lln in de klas hebben. Dan moeten er toch een paar tussen zitten met heel weinig lln in de klas?
---
RT @oogtv
Minste aantal leerlingen per basisschooldocent in Groningen : oogtv.nl/2021/05/minste-aantal
twitter.com/oogtv/status/13982

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!