Follow

RT @Ljosmyndun
Booking maakte in 2019 zo'n 4,6 miljard winst, had in coronajaar 2020 plots 65 miljoen staatssteun nodig, ontsloeg 4300 mensen en keerde het topmanagement vervolgens een bonus van 28 miljoen euro uit 🤢

Maak van Booking voortaan Zoeking en boek rechtstreeks bij de hotels.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!