Follow

RT @kimvsparrentak
Als de Facebook-hoofdlobbyist klaagt over EU-regels die machtsmisbruik en ongeremde dataverzameling van inperken, zijn we op de goede weg.πŸ’ͺ
En vals frame dat privacy waarborgen een "open internet" in de weg staat mag wmb in de prullenmand. πŸ‘‹πŸ—‘οΈ
nrc.nl/nieuws/2021/05/30/samen

Β· Β· Moa Β· 0 Β· 0 Β· 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!