Follow

R.I.P. DrLnet; na twintig jaar vandaag de stekker uit het -netwerk getrokken, waar ik vele jaren tijd en energie in heb stoken en heel wat chat-plezier aan heb beleefd.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!