Follow

RT @ictrecht
Het is een publiek geheim dat iedereen met OSS werkt en dat niemand de developers betaalt. Maar deze is toch wel érg grof: de developer haalt met veel moeite 25k binnen voor levensonderhoud, en een securityclub biedt nu 100k(!) om een security bug in die software te vinden ^AE twitter.com/rw_grim/status/139

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!