Follow

RT @janvlug
1/ Zeer goed dat de @toezicht_AP het gebruik van Google in het onderwijs en bij justitie in de ban wil doen. Jonge mensen moeten niet door het onderwijs in de armen van privacy schendende monopolisten worden gedwongen.

fd.nl/economie-politiek/138682

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!