Follow

RT @SIDN
Helaas hebben onze websites een storing die met onderstaande berichtgeving te maken heeft. Grote internetstoring: onder meer CNN, Guardian, Reddit niet beschikbaar nos.nl/l/t/2384123 via @NOS

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!