Follow

Leg me eens uit, @gem_groningen:
- eerst wordt weken lang niet gemaaid op een veld
- na meldingen bewoners wordt er wel rigoureus gemaaid
- een week later nog eens ??

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!