Follow

RT @ukrantgroningen
Alom wordt gewaarschuwd voor de privacyproblemen die werken met Google met zich meebrengt. Kan de RUG de controle nog terugpakken? ‘Als onze data eenmaal naar Amerika zijn gegaan, zijn we ze kwijt.’ ukrant.nl/magazine/weve-become

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!