Follow

RT @ton_aarts
Ontluisterende reportage: Amazon vernietigt miljoenen terugzendingen in UK per jaar.

Ongecontroleerd. Niet naar liefdadigheid, niet naar kringloopwinkels. Maar rechtstreeks naar de vuilnisbelt.

Draadje: twitter.com/itvnews/status/140

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!