Follow

RT @edwinf
Dringend advies van WD aan iedereen met een WD My Book Live schijf. Koppel het los van directe toegang tot internet want er zitten waarschijnlijk hackers op. westerndigital.com/support/pro

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!