Follow

RT @AukeFlorian
Plots gebeld door handhaving: "Binnen 2 weken moeten ze uit de gracht zijn". De @Plastic_spotter clean-up kano's die al jaren de Leidse gracht wekelijks opschonen moeten weg. Wij en onze 400+ vrijwilligers snappen niet wat er gebeurt. "We doen toch iets goeds voor de stad?" 1/9

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!