Follow

RT @tokmetzis
Draadje over een technisch, maar oh zo belangrijk onderwerp. Je weet NL wordt geregeerd door protocollen, certificeringen, keuringen, etc. twitter.com/MargotSmolen/statu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!