Follow

RT @wfopw
Winter. Niet het eerste waar je aan denkt tijdens de zomermaanden. Maar wij wel. Want 🎪komt er weer! Op 10, 11, 12 december is het kleine lichtdorpje in het midden van de wijk. Zet het dus alvast in je agenda en 📣 zegt het voort!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!