Follow

RT @DeGroene
Verhaal van de dag | Industriële reuzen als Tata Steel en ExxonMobil die jarenlang aan hun gratis CO2-rechten hebben verdiend, krijgen ook nog subsidie voor hun elektriciteitsrekening.
@evertdev
buff.ly/3xUApMM

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!