Follow

RT @chrisklomp
Nieuw verhaal. chrisklomp.nl/demonstratie-van Ik kan er niets aan doen, de demonstratie tegen het coronabeleid in Nederland was een afzichtelijk toonbeeld van door en door verwend zijn.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!